• saha kho sava? SAHA AIDKOUUUM KOUL 3EM WA ANTOUM BI 1000 HAIR NCHALLAH ^_^

 • hadi ghiba ya chriki

 • bonne nuit fé de bo réve

 • ou tres beauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

 • _________
  ____zzzzzzzz__________zzzzzz____________________________________________
  ____zzzzzz____________zzzzzz____________________________________________
  ____zzzz________________zzzzzz__________________________________________
  ____zzzz________________zzzzzz__________________________________________
  ____zzzz________________zzzzzz__________________________________________
  ____zzzzzzzz________zzzzzzzzzz______________________________zzzzzzzz____
  __zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz______________________________zzzz__zzzz__
  zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz__________________________zzzzzz__zzzz__
  zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz________________________zzzzzzzzzzzz__
  zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz__zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz__
  zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz____zzzzzzzzzz__________zzzzzz__zzzz__
  zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz____zzzzzzzzzz__________zzzzzz__zzzz__
  zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz__zzzzzzzzzzzzzz__________zzzzzzzzzz__
  zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz________________________________________
  __zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz________________________________________
  __zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz__________________________________________
  ____zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz____________________________________________
  ______zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz______________________________________________
  ________zzzzzzzzzzzzzzzz________________________________________________
  __________zzzzzzzzzzzz__________________________________________________
  ______________zzzzzz_______________________________________________________________________________________$$$___$
  ___________________________$$$____$$$$
  _________________________$$$$$$$__$$$$$$$$$$$
  _______________________$$$$$$$$$___$$$$$$$$$$$
  _______________________$$$___$______$$$$$$$$$$
  ________________$$$$__$$$$_________________$$$
  _____________$__$$$$__$$$$$$$$$$$_____$____$$$
  __________$$$___$$$$___$$$$$$$$$$$__$$$$__$$$$
  _________$$$$___$$$$$___$$$$$$$$$$__$$$$$$$$$
  ____$____$$$_____$$$$__________$$$___$$$$$$$
  __$$$$__$$$$_____$$$$_____$____$$$_____$
  __$$$$__$$$_______$$$$__$$$$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$______$$$$__$$$$$$$$$
  ___$$$$$$$$$$_____$$$$___$$$$$$
  ___$$$$$$$$$$$_____$$$
  ____$$$$$$$$$$$____$$$$
  ____$$$$$__$$$$$___$$$
  ____$$$$$___$$$$$
  ____$$$$$____$$$$
  _____$$$$
  …...................................+5+5+5+5+5+5+5
  ......................................+5+5+5+5+5+5+5
  ......................................+5+5+5
  ......................................+5+5+5
  ......................................+5+5+5+5+5+5+5
  ................+5.....................+5+5+5+5+5+5+5
  ............+5+5+5...................+5+5+5+5+5+5+5
  ................+5........................................+5+5+5
  .................................. +5+5.................+5+5+5
  ......................................+5+5..............+5+5+5
  ......................................+5+5.............+5+5+5
  .........................................+5+5+5+5+5+5+5
  ..........................................+5+5+5+5+5+5